Algemene Voorwaarden

A4-Algemene voorwaarden Uijtdewilligen Autotechniek   (Downloaden)

Algemene voorwaarden Uijtdewilligen Autotechniek
ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1. Uijtdewilligen Autotechniek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kapelmeesterlaan 110, 5049NL te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 18024291.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Uijtdewilligen Autotechniek een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: iedere tussen Uijtdewilligen Autotechniek en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Uijtdewilligen Autotechniek zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden en/of de verkoop van één of meerdere occasions.

5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Uijtdewilligen Autotechniek te verrichten werkzaamheden, zoals onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden en de uitvoering van APK-keuringen.

6. Occasion: het gebruikte tweedehands voertuig dat in het kader van een koopovereenkomst tussen Uijtdewilligen Autotechniek en de wederpartij, aan de wederpartij wordt geleverd.

7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Uijtdewilligen Autotechniek en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Uijtdewilligen Autotechniek is vrijblijvend. Uijtdewilligen Autotechniek is nimmer verplicht om een overeenkomst met de wederpartij aan te gaan.

2. Aan een aanbod van Uijtdewilligen Autotechniek dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

3. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Uijtdewilligen Autotechniek, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Uijtdewilligen Autotechniek anders aangeeft. Een overeenkomst wordt tevens aangemerkt als tot stand gekomen op het moment dat Uijtdewilligen Autotechniek met instemming van de wederpartij met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

4. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

1. Indien voor het uitvoeren van werkzaamheden informatie nodig is van de wederpartij, dient de wederpartij deze informatie zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, aan Uijtdewilligen Autotechniek te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden door Uijtdewilligen Autotechniek uitsluitend uitgevoerd gedurende de normale werkuren en op locatie van Uijtdewilligen Autotechniek. Uijtdewilligen Autotechniek is evenwel gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, is Uijtdewilligen Autotechniek niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem voor bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Voor fouten of tekortkomingen van derden met wie de wederpartij, al dan niet op advies of door bemiddeling van Uijtdewilligen Autotechniek zelf een overeenkomst sluit, aanvaardt Uijtdewilligen Autotechniek onder geen beding enige aansprakelijkheid.

3. Teneinde de werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de wederpartij ervoor in dat zij het voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben, op het overeengekomen tijdstip en op locatie van Uijtdewilligen Autotechniek ter beschikking stelt.

4. In verband met apk-keuringen dient de wederpartij zich aan de regels te onderwerpen welke door de RDW aan Uijtdewilligen Autotechniek worden opgelegd. Mocht er sprake zijn van een opgelegde steekproef van de RDW, dan is Uijtdewilligen Autotechniek, dan wel de voor de uitvoering van de werkzaamheden door hem ingeschakelde derde partij, voor de daaruit voortvloeiende vertragingsschade nimmer aansprakelijk.

5. De wederpartij dient haar voertuig zo spoedig mogelijk na afronding van de werkzaamheden af te halen, tenzij de werkzaamheden op locatie van de wederpartij zijn uitgevoerd. Indien de wederpartij het voertuig niet afhaalt uiterlijk binnen drie werkdagen nadat Uijtdewilligen Autotechniek haar ervan in kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, is Uijtdewilligen Autotechniek gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten aan de wederpartij in rekening brengen.

6. Slechts indien zij daarom bij het aangaan van de overeenkomst heeft verzocht, worden vervangen onderdelen na uitvoering van de werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien dat verzoek van de wederpartij achterwege is gelaten, worden de vervangen onderdelen eigendom van Uijtdewilligen Autotechniek, zonder dat de wederpartij op enige vergoeding aanspraak kan maken.

Meerwerk en wijziging van de overeenkomst

7. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Uijtdewilligen Autotechniek zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

8. Indien een richtprijs is overeengekomen, is Uijtdewilligen Autotechniek, zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en dit aan de wederpartij in rekening te brengen indien zulks in verband met een deugdelijke afronding van de werkzaamheden nodig is. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Uijtdewilligen Autotechniek de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de wederpartij overeenkomen.

9. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Uijtdewilligen Autotechniek zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

10. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en oplevering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Uijtdewilligen Autotechniek gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Uijtdewilligen Autotechniek op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

11. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Uijtdewilligen Autotechniek de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Uijtdewilligen Autotechniek zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Uijtdewilligen Autotechniek een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

13. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg.

Retentierecht

14. Uijtdewilligen Autotechniek is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het voertuig of een andere zaak van de wederpartij die hij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten tot dat de opeisbare vordering van Uijtdewilligen Autotechniek met betrekking tot die zaak volledig is betaald, inclusief eventuele rente en kosten.

ARTIKEL 5. | VERKOOP EN LEVERING VAN OCCASIONS

1. Indien en voor zover in het kader de overeenkomst één of meer occasions door Uijtdewilligen Autotechniek worden verkocht en geleverd, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van een verkochte occasion middels afhalen daarvan op locatie van Uijtdewilligen Autotechniek. Afhalen van een verkochte occasion geschiedt uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen tijdstip.

3. De wederpartij is verplicht de gekochte occasion af te nemen op het moment waarop deze haar ter beschikking staat. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert, zal de occasion worden gestald voor rekening en risico van de wederpartij nadat Uijtdewilligen Autotechniek haar daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor bewaarneming en opslag van de occasion verschuldigd.

4. Het risico van verlies en beschadiging van de verkochte occasion gaat over op de wederpartij op het moment dat de occasion feitelijk aan de wederpartij of aan een door haar aangewezen derde is geleverd.

5. De koop van een occasion kan door de wederpartij na totstandkoming daarvan niet worden geannuleerd. Indien de wederpartij daartoe toch overgaat en de occasion niet wenst af te nemen, is Uijtdewilligen Autotechniek gerechtigd nakoming van de overeenkomst en aldus betaling van de volledige overeengekomen koopprijs te vorderen. Indien Uijtdewilligen Autotechniek daarvan in het voordeel van de wederpartij wenst af te wijken, is de wederpartij ten minste de kosten voor rijklaar maken verschuldigd, onverminderd het recht van Uijtdewilligen Autotechniek om vergoeding van verdere schade te vorderen.

ARTIKEL 6. | GARANTIE

Werkzaamheden

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in lid 7, biedt Uijtdewilligen Autotechniek drie maanden garantie op de uitgevoerde werkzaamheden.

2. De garantietermijn vangt aan op de dag dat de werkzaamheden zijn opgeleverd.

3. De garantie omvat het verbeteren van de door Uijtdewilligen Autotechniek uitgevoerde werkzaamheden en/of tot het herstellen of vervangen van de door Uijtdewilligen Autotechniek in verband met die werkzaamheden geleverde zaken, indien en voor zover de wederpartij bewijst dat deze werkzaamheden onjuist zijn verricht, dan wel dat deze zaken ondeugdelijk zijn.

4. De kosten van reparatie, herstel en vervanging in het kader van een geldig beroep op garantie, zijn voor rekening van Uijtdewilligen Autotechniek tot een maximum van het door Uijtdewilligen Autotechniek aan de wederpartij gefactureerde bedrag voor de werkzaamheden waarop de garantie betrekking heeft.

5. Geen garantie is van toepassing op door de wederpartij opgedragen noodreparaties.

6. Elke garantie vervalt c.q. is niet van toepassing indien:

a) de wederpartij na het constateren van de gebreken Uijtdewilligen Autotechniek daarvan niet onverwijld in kennis heeft gesteld;

b) Uijtdewilligen Autotechniek niet onverwijld in de gelegenheid is gesteld om de gebreken alsnog te verhelpen;

c) derden zonder voorafgaande instemming van Uijtdewilligen Autotechniek werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Uijtdewilligen Autotechniek verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan;

d) de gebreken het gevolg zijn van opzet, bewuste roekeloosheid, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, slechte behandeling, verkeerd of oneigenlijk gebruik;

e) de gebreken het gevolg zijn van gebreken in materialen of onderdelen die door wederpartij zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;

f) de gebreken het gevolg zijn van door de wederpartij ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen, dan wel door wederpartij gegeven adviezen;

g) de gebreken het gevolg zijn van gebreken, falen en/of onjuist gebruik van in ingebouwde elektronische componenten die niet door Uijtdewilligen Autotechniek zijn geleverd;

h) de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of andere van buiten komende oorzaken;

i) de gebreken het gevolg zijn van defecten die ontstaan zijn ten gevolge van niet door Uijtdewilligen Autotechniek gecontroleerde appendages die behoren bij de zaak ten aanzien waarvan de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

7. Op nieuwe zaken, zoals onderdelen, die al dan niet in verband met de uitvoering van werkzaamheden aan de wederpartij zijn geleverd, zijn de eventuele garanties van toepassing indien en voor zover die door de fabrikant of importeur daarvan zijn meegeleverd en aan de wederpartij worden overgedragen. Het bepaalde in het voorgaande van dit lid, laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

Verkoop van occasions

8. Door Uijtdewilligen Autotechniek verkochte occasions, worden, onverminderd de wettelijke aanspraak van consumenten dat een geleverde zaak aan de overeenkomst dient te beantwoorden, zonder garantie geleverd. De wederpartij aanvaardt de occasion zoals gezien, gereden en goed bevonden. De wederpartij is vóór aanschaf van de occasion dan ook in de gelegenheid om een proefrit te maken en/of de occasion door een onafhankelijke derde partij, voor eigen rekening van de wederpartij, te laten keuren. Laat de wederpartij dit na, dan kan zij zich er na de koop niet op beroepen dat de geleverde occasion gebrekkig is voor zover zij het gebrek tijdens de proefrit redelijkerwijs had kunnen ontdekken c.q. de onafhankelijke derde partij het gebrek had kunnen ontdekken indien de keuring zou hebben plaatsgevonden. Indien zodanige keuring heeft plaatsgevonden, wordt geacht dat de koop aan de overeenkomst beantwoordt indien de wederpartij naar aanleiding van die keuring heeft besloten om de overeenkomst te sluiten. Voor een onjuist of onvolledig uitgevoerde keuring door een derde, is Uijtdewilligen Autotechniek nimmer aansprakelijk.

9. Verondersteld wordt dat de wederpartij bekend is met het risico dat aan een door haar gekochte occasion – onder meer vanwege de leeftijd van de occasion – een (al dan niet verborgen) gebrek kleeft en accepteert dit risico. De wederpartij kan daarom ten aanzien van de kwaliteit van de occasion minder hoge eisen stellen dan aan een nieuwe auto.

Algemeen

10. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan een aanspraak op garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. Uijtdewilligen Autotechniek streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.

11. Garantie wordt slechts verstrekt aan de wederpartij en geldt niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. De oorspronkelijke garantietermijn wordt door herstel of vervanging niet verlengd.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

1. Uijtdewilligen Autotechniek spant zich in de overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Uijtdewilligen Autotechniek treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Uijtdewilligen Autotechniek schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Uijtdewilligen Autotechniek de overeenkomst alsnog kan nakomen, en de nakoming na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien Uijtdewilligen Autotechniek voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Uijtdewilligen Autotechniek deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1. Uijtdewilligen Autotechniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Uijtdewilligen Autotechniek bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. Een en ander geldt behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst geen zelfstandige waarde toekomt.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Uijtdewilligen Autotechniek is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Uijtdewilligen Autotechniek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Uijtdewilligen Autotechniek gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Uijtdewilligen Autotechniek verschuldigde bedragen heeft gesteld.

3. De wederpartij is verplicht de schade die Uijtdewilligen Autotechniek ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

4. Indien Uijtdewilligen Autotechniek de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Alle prijsopgaven van Uijtdewilligen Autotechniek, alsmede de prijzen die Uijtdewilligen Autotechniek aan de wederpartij in rekening brengt, zijn gebaseerd op de prijzen die op het moment van het uitbrengen van het aanbod of het tot stand komen van de overeenkomst gelden.

2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Uijtdewilligen Autotechniek gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

3. Uijtdewilligen Autotechniek is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de wederpartij uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs. De wederpartij is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in elk geval uiterlijk bij oplevering van de werkzaamheden c.q. aflevering van de occasion gehouden de (restant)betaling te voldoen.

4. Betalingen dienen te geschieden op de door Uijtdewilligen Autotechniek aangewezen wijze; middels contante betaling (waaronder pinbetaling mede begrepen) of overboeking, binnen de door Uijtdewilligen Autotechniek aangezegde c.q. op de factuur vermelde termijn.

5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.

6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID

1. De nakoming van de garantieverplichtingen uit artikel 6 geldt voor Uijtdewilligen Autotechniek als enige en algehele schadevergoeding. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Uijtdewilligen Autotechniek, draagt hij geen aansprakelijkheid voor eventueel overige door de wederpartij geleden schade.

2. Uijtdewilligen Autotechniek draagt in elk geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Uijtdewilligen Autotechniek heeft te allen tijde het recht de schade van de wederpartij waarvoor Uijtdewilligen Autotechniek ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk is, te herstellen. De wederpartij dient Uijtdewilligen Autotechniek hiertoe zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Uijtdewilligen Autotechniek ter zake vervalt.

4. Uijtdewilligen Autotechniek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

5. De aansprakelijkheid van Uijtdewilligen Autotechniek is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Uijtdewilligen Autotechniek betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Uijtdewilligen Autotechniek nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Uijtdewilligen Autotechniek daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Uijtdewilligen Autotechniek dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Uijtdewilligen Autotechniek één jaar.

7. De wederpartij vrijwaart Uijtdewilligen Autotechniek van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan Uijtdewilligen Autotechniek toerekenbaar is.

8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Uijtdewilligen Autotechniek.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Door Uijtdewilligen Autotechniek geleverde occasions blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de wederpartij verboden de occasion waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de occasion waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Uijtdewilligen Autotechniek hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Uijtdewilligen Autotechniek of door Uijtdewilligen Autotechniek aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de occasion waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Uijtdewilligen Autotechniek is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde occasion terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Uijtdewilligen Autotechniek aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.